Наглите Мтел – пародията продължава

След като писах жалба до Мтел, които ме отсвириха, писах жалба и до Комисията за защита на потребителите. След като отговора се забави доста дълго, писах отново, с молба да ми разяснят на какъв етап е проверката. На следващия ден получих следният отговор:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

На 15 Ноември 2010г. в КЗП РД Русе, е постъпила Ваша жалба. Същата е заведена под вх.№ Р – 03 – 1607/15.11.2010г.

На 16.11.2010г. инспектори на КЗП РД Русе са извършили проверка при оператора, като са запознали негов представител с жалбата Ви и с отправените с нея претенции. С констативния протокол е изискано произнасяне на компанията по отправените от Вас искания. На 29.11.2010г. в КЗП РД Русе е постъпило становище на „Мобилтел” ЕАД, според което, при покупката на телефона сте били информирани, че телефона може да работи единствено в мрежата на „Мобилтел” ЕАД. Въпреки изтичането на договора за лизинг и на предоставяните от оператора услуги, на телефона липсва несъответствие на стоката с договора за продажба т.е. той продължава да работи във мрежата на оператора – обстоятелство, което и било и по време на покупката. Поради тези обстоятелства, „Мобилтел” ЕАД счита жалбата Ви за неоснователна.

Предвид изложените от Вас обстоятелства и несъгласие с начина на разрешаване на жалбата Ви, Ви информирам, че имате възможност да подадете заявление за съдействие на помирителна  комисия. Съгласно Закона за защита на потребителите, помирителните комисии съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, включително и във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация на стоки и услуги и неравноправните клаузи в договори, с търговските практики и с договорите, сключвани с потребители. Съдействието се осъществява по искане на потребител с местоживеене в района на действие на съответната помирителна комисия. За целта следва да подадете заявление, което задължително трябва да съдържа следните реквизити: трите имена ЕГН, адрес и телефон на заявителя, наименование и адрес на лицето, срещу което се подава заявлението, изложение на обстоятелствата по спора и конкретното искане, както и писмени доказателства, с които разполагате, дата и подпис на заявлението. Така попълнено, заявлението се подава в КЗП РД Русе, пл. „Свобода” №6, ет.5, ст. 529.

Приложение Заявление за помирителна комисия.

С уважение: …………

Цветан Христов

Директор КЗП РД Русе“

Както се досещате аз не съм доволен от решението на комисията и предприех следваща стъпка указана в писмото. Отидох на указаното място с попълнен формуляр. От КЗП ми разясниха, че следва да получа призовка по пощата за дата на разглеждане на жалбата ми. На разглеждането ще присъства представител на Мобилтел, Асоциация на активните потребите (ако запомних правилно името), представител на КЗП. Аз от своя страна реших да поканя адвокат.

Тръпна в очакване.

mtel

Post navigation