Извадка от протокола на сесията на Общински съвет Русе без кворум

Аз продължавам да твърдя, че безхаберниците, които напускат работното си място преждевременно трябва да си понесат последствията. В този ред на мисли ви предоставям извадка от протокола на сесията на Общински съвет Русе, на която се изказах през останалата една шепа такива. Някой (да се разбира председателя на Общински съвет) потърси ли сметка на тея самоотлъчки? В края на извадката има описа на присъстващите съветници. Лесно е и за дете, да разбере, кои са самоотлъчилите се.

Прочетете извадката от протокола. Не е дълга, а според мен е интересна цялата.

„34 Точка

Изказване на Иво Минчев – вх.№ 248/20.03.2015 г.

 

            Засл. Проф. В. Пенчев: Продължаваме с изказване и питания на граждани. Постъпило е искане от г-н Иво Димитров Минчев, да вземе отношение по въпрос свързан с ползването на паркингите за превозни средства, МПС. Господин Минчев, имате думата да направите своето изказване.

Г-н Иво Минчев: Здравейте дами и господа. Господин Председател, първо към Вас искам да отправя една лична молба. Тъй като сте председател на този Общински съвет искам чрез Вас, ако е възможно посланието ми към тези, които напуснаха залата да бъде такова, че се чувствам обиден лично от това, че цял ден чакам и за малко да се наруши кворума в момента. (коментар от зала не се чува) Вече няма кворум, както разбирам. Вместо да бъда на работата си, тези хора, които напуснаха залата не изпълняват служебните си задължения към общината и се чувствам лично обиден от този факт. Моля, предайте им това.

Засл. Проф. В. Пенчев: Благодаря.

            Г-н Иво Минчев: По темата ще си кажа нещо, защото цял ден чаках за това. Помолих да ми бъде дадена думата във връзка с казус, който възникна наскоро конкретно за мен, отдавна е възникнал за други граждани на град Русе. Става дума за промяна в Наредба 18, която … в която има регламент за така наречената „Синя зона“. Моля вас в бъдещи заседания да вземете предвид следното, няма регламент чрез който да се облекчат гражданите собственици на имоти в „Синята зона“. Аз съм един такъв, аз съм собственик на имот на ул. „Цариброд“, където отскоро е „Синя зона“. Минималната сума, която трябва да плащам всеки месец, за да мога да спирам пред собственото си жилище е 120 лв. на месец. При информацията, която имате горе-долу за средната заплата в нашия град преценете каква сума е това и дали е нормално. В тази връзка искам да ви помоля, нямам право да правя предложения, но искам да ви помоля да намерите начина да регламентирате това. И мога да ви дам примери за решенията, които са намерили в други общини. Например в София, в София живущите в „Зелена зона“ заплащат 100 лв. за 12 месеца или 10 лв. на месец за един автомобил на жилище, а за всеки следващ в троен размер. За живущите в „Синя зона“ 150 лв. за 12 месеца или 15 лв. на месец за един автомобил на жилище, а за всеки следващ в троен размер. Бургас, собственици на МПС, респективно лица, ползващи ППС на друго правно основание, живущи с постоянен адрес на улици или площади с въведен режим на платено и безплатно паркиране „Синя зона“ имат право да паркират в тази зона, в близост до постоянния си адрес в квартала на прилежащите улици, а за живеещи на пешеходни зони по пресечните улици. Има още един текст, който упоменава, че това става със стикер, наподобяващ винетка. Правото се ползва за 2 автомобила на жилище, годишната такса моля обърнете внимание, годишната такса е 43,20 лв. за първия автомобил и 86,40 лв. за втория автомобил с включен ДДС. Имам въпрос към вас, да не би ние да сме по платежоспособни от София и Бургас? И докога ще продължава това извиване на ръцете? Моля ви …

            Засл. Проф. В. Пенчев: Благодаря ви за поставените въпроси.

Г-н Иво Минчев: Всъщност, ако времето е свършило, тогава …

Засл. Проф. В. Пенчев: Да, да изтече.

            Г-н Иво Минчев: Добре.

            Засл. Проф. В. Пенчев: Заместник-кметът г-н Наков, заповядайте.

            Г-н Д. Наков: Благодаря г-н Председателю. Аз искам да обърна внимание, че от много дълъг период в обществеността и не само в обществеността, ами дори и в длъжностни лица, които би трябвало да са запознати с тези проблеми в нашия град битува погрешното понятие, че в град Русе има „Синя зона“. (коментар от зала не се чува) Значи, би … (коментар от зала не се чува) Така, в град Русе за разлика от град София и другите градове, където е създадена „Синя зона“ или респективно в София и „Зелена зона“ за всички улици, попадащи в тая зона положението е така, както го визирате и така е редно да бъде за всички, живущи да не бъдат засегнати от това. Но в град Русе имаме приети места за платено, кратковременно паркиране и то в светлата част на денонощието. Всички други улици, щото ако има зона трябва да се кажа каква е границата, тя се установява, има си правила за нея, всички други улици в съседство са свободни за паркиране, който желае може да се възползва от това. Така, че термина „Синя зона“ за град Русе не съществува. Ако е написано това е грешка в Наредба 18, тя следва да бъде коригирана. Благодаря.

Засл. Проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Наков. (коментар от зала не се чува) Да, кажете г-н Илиев. (коментар от зала не се чува) Не разбрах. Да, за друго изказване няма процедура, но се притеснявам отново за кворума, колеги. (коментар от зала не се чува) Да, заповядайте.

            Г-н Ст. Бучаков: Значи от една страна дневния ред на сесията е обявен и питанията влизат в този дневен ред, нормално е като падне кворума нали, това което е ставало досега. От друга страна къде има запис, че питанията, на които ние не вземаме решения, а ги изслушваме изказвания на граждани трябва да се състоят пред целия кворум. Значи, който е искал да слуша е останал, който не е искал … Туй означава, както гражданина Мариян Димитров пада кворума той го отнася за следващия месец. Добре, ама ако е актуално за този месец примерно, айде сега този въпрос стои отдавана. Трябва да си изработим нещо, да го запишем в правилника и всеки път да не изпадаме в …

            Засл. Проф. В. Пенчев: В правилникът всичко се записано, трябва да го четете, г-н Бучаков.

            Г-н Ст. Бучаков: Аз съм го прочел, прочетете ми запис на питане трябва ли да има кворум и какво е. Нека да излязат юристите на ГЕРБ, на другите групи от ЗОРС-а да го разтълкуват сега.

            Засл. Проф. В. Пенчев: Няма какво да се тълкува, тама ясно е казано, че заседанието е законно, ако има кворум. След като няма кворум, няма заседание, какво по-ясно да се каже от това. Не се конкретизира дали става въпрос за изказване, дали става въпрос за питане …

            Г-н Ст. Бучаков: Господин Председател, гледайте промените в парламента, хората точно си решиха проблема, нали. Вие сте по-образованите, ние тука само отстояваме права.

            Засл. Проф. В. Пенчев: Така, поставяте въпроса за …? Заповядайте, г-н Милков.

            Г-н П. Милков: Аз ще се изкажа за 15 секунди. Колеги, аз считам че не можем да утвърждаваме никакви промени в правилника, които да узаконяват едно поведение, което всеки един от нас би категоризирал като недопустимо. Останаха отново питанията на гражданите и отново Общинския съвет се изпразни и няма колеги. Какво да узаконояваме в това да сме ги били слушали накрая да стават да си говорят с трима съветника. Ние сме призвани днеска да отделим от времето си, докато приключат точките от дневния ред. И всеки един от нас доброволно е поел този обществен дълг за мандат от 4 години. Всеки от нас имаше работа, имаше някакви очаквания да приключим за определено време, сесията се проточи. Отново ви казвам нямаме мандат, предната сесия приключи по същия начин. Общинският съвет-Русе е колективен орган, при падане кворума под 26 човека няма орган. Това е моето становище.

            Засл. Проф. В. Пенчев: Да, вижте колеги, аз мисля че основателни са претенциите бих казал на г-н Милков. С изключение на това че тука има елемент на няма да използвам неко…, неблагозвучната дума, защото нека да се огледаме тъй като се злоупотребява с този начин на проваляне на края на заседанията на Общинския съвет. Веднага цитирам от 9 души, присъстват всъщност 5 души от Вашата група и Вие поставяте втори път въпроса. От Синята коалиция присъстват 3 души от 7 души, 16 души са тука от ГЕРБ, а миналия път беше казано във вестниците, че видите ли ГЕРБ проваля заседанията. От там нататък, има ли от ОДС, има ли от Атака, има ли от ДПС, има ли от РЗС? За какво говорим, така че нека да назоваваме нещата с техните имена. Станете г-н Милков и посочете вината, причината за това, че сега ще направя проверка на кворума и ще закрия заседанието. Ами в края на краищата нека да бъдем коректни спрямо самите себе си.

Г-н П. Милков: Аз съжалявам, че ставайки не си взема адвокатската карта, щото щях да я дам на г-н председателя да я подържи за известно време. Изключително добре развита тука адвокатска защита. Аз думата ГЕРБ, думата СДС, БСП да съм я казвал? Аз говорих за колегите. Значи след като прекрачим тая врата, наистина явно наближават избори. Всеки един от тях контактува по същия начин, по който контактувам със своите колеги, без значение кой как е избран. Аз казах, че колегите ни са напуснали сградата и това е недопустимо.

Засл. Проф. В. Пенчев: Така, аз искам да кажа …

            Г-н П. Милков: От тука насетне …

            Засл. Проф. В. Пенчев: …, че Вие сте добър адвокат туй го знаем всички …

Г-н П. Милков: Имаше едно предложение от колегата Бучаков да променяме правилника, което предизвика моето изказване, че това е недопустимо, а просто трябва да се стегнем сами на себе си дисциплината.

            Засл. Проф. В. Пенчев: Съгласен съм, но нека да имаме и осмисляне на понятието, което нарича народа гузен, тоест аз искам директно да ви го заявя, не сте Вие, който трябва да поставя тоя въпрос, а да се чувствате гузен. И така, проверка на кворума. (коментар от зала не се чува) Говоря за това какво се пише по медиите. В медиите миналия път какво пишеше? (коментар от зала не се чува) Ама тъй е най-лесно. (коментар от зала не се чува) Аз пак обръщам внимание, че аз говоря представянето на различните политически сили, които участват в местния парламент. За какво говорим? И така, проверка на кворума, моля. Понеже устройствата са събрани виждам нека да вдигнем ръка. Един, два … (коментар от зала не се чува) Антон Данаилов, проф. Михайлов, г-н Пенчо Милков, Пламен Рашев, д-р Константинова, г-жа Грънчарова, арх. Илиев, г-н Бучаков, председателя, г-н Пехливанян, д-р Панайотов, г-жа Симеонова, д-р Станев, г-жа Павлова, г-н Кожухаров, г-жа Диана Калинова, г-н Атанасов, г-н Нунев, г-н Иванов, също г-н Иванов, говоря за Тихомир Георгиев, по-нататък г-н Ковачев, г-н Радулов и г-н Милчев. Пропуснах ли някой? 1, 2, 3, 4, 5, 6 … 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23 преброих аз. Двадесет и трима, някой друг да е изкарал друго число? Съжалявам, колеги, закривам заседанието на основание на нашия правилник.

 

Забележка: Протоколите с резултатите от поименното гласуване по точки 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 и 22от дневния ред са част от настоящия протокол и по силата на чл. 96, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са приложени към него.“

Post navigation